Menu Luk

Vedtægter

Vedtægter

§1. Navn

Foreningens navn er Mern Bynet 

§2. Formå

Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: 

a. danske og udenlandske radio- og tv-kanaler
b. internet og IP-telefoni
c. andre ydelser, som kan tilbydes over et bredbåndsanlæg 

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet samt administration for andre antenne- og grundejerforeninger. 

Stk. 3. Foreningen kan indgåaftaler med en eller flere leverandører om levering af de i stk. 1 nævnte ydelser for en periode påmaksimalt 5 år. 

Stk. 4. Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selvskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens formål. 

§3. Geografisk område og hjemsted 

Foreningens hjemsted er Vordingborg kommune. 

Stk. 1. Geografisk område er Mern By. 

§4. Medlemmer

Som ordinære medlemmer kan optages private husstande, som ejer, lejer eller bebor boliger i foreningens forsyningsområde jf. §3, stk. 1. Medlemskabet gælder for den husstand, der er tilsluttet antenneanlægget. 

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte husstande har ret til optagelse som ordinære medlemmer, at blive tilsluttet bredbånds- anlægget og at modtage de i §2, stk. 1 anførte ydelser mod at betale tilslutningsafgift, kontingent og andre afgifter. 

Stk. 3. Som ekstraordinære medlemmer kan optages private husstande, erhvervsvirksomheder eller institutioner, der bor eller har adresse i den/de i §3, stk. 3 nævnte kommune(r). 

Stk. 4. De i stk. 3 nævnte medlemmer kan optages med henblik påsenere at fåleveret de ydelser, der fremgår af §2, stk. 1, at arbejde for tilslutning eller som støttemedlem. 

Stk. 5. Enhver privat husstand, som er tilsluttet antenneanlægget, er pligtig til at være medlem af foreningen efter stk. 1. Enhver erhvervsvirksomhed eller institution, som er tilsluttet antenne anlægget, er pligtig til at være med- lem af foreningen efter stk. 3. 

Stk. 6. Medlemskabet er ikke personligt, men tilknyttet den bolig eller lokalitet, hvortil
signalforsyning leveres. Ved flytning inden for forsyningsområdet, kan medlemskabet overføres til en anden bolig 

eller lokalitet, der er tilsluttet antenneanlægget, mod betaling af et gebyr.
Stk. 7. Et medlem har pligt til skriftlig at meddele bestyrelsen, at det fraflytter boligen eller udmelder sig. Indtil meddelelse om fraflytning er modtaget, hæfter vedkommende stadig for alle ydelser til foreningen. 

Stk. 8. Såfremt et fraflyttet medlem ikke udmelder sig, kan den nye husstand i stedet for indskud overtage medlemskabet mod betaling af det gebyr, der er fastsat herfor. Såfremt der er restancer for den fraflyttede, som ved- kommende ikke betaler, skal det nye medlem betale disse, dog højst et beløb svarende til det ordinære indskud. 

Stk. 9. For udlejningsejendomme eller ejendomme med ejerlejligheder kan bestyrelsen indgåsærlige aftaler om ydelser og opkrævning af afgifter. Sådanne aftaler skal efterfølgende forelægges for førstkommende ordinære generalforsamling til orientering.

Stk. 10. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer blive tilsluttet pålige fod med andre medlemmer. Lejeren skal i såfald dokumentere tilladelse fra ejeren. 

§5. Levering af ydelser 

Alle medlemmer har ret til levering af alle ydelser, foreningen kan levere. Intet medlem kan forpligtes til at aftage nogen ydelser. Medlemskab kan således tegnes og opretholdes ved alene at betale det i §6, stk. 2 anførte kontingent. 

Stk. 2. Foreningens ydelser jf. §2, stk. 1, udbydes i et antal pakker eller tv- og radiokanaler eller andre enkeltydelser, for hvilke der fastsættes en årlig pris. Information herom skal fremgåaf foreningens hjemmeside. 

Stk. 3. De i stk. 2 nævnte ydelser godkendes ved urafstemning eller generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen foretager løbende ændringer i de i stk. 2 nævnte ydelser, når den finder det nødvendigt. Beslutninger herom skal efterfølgende forelægges til orientering påden førstkommende ordinære generalforsamling. 

Stk. 5. Skift mellem eller opsigelse af de i stk. 2 nævnte ydelser kan ske i årets løb. Bestyrelsen fastsætter terminer herfor samt regler for tilmelding og framelding.

Stk. 6. Foreningen leverer signaler og forbindelser til tilslutningsstander tæt påmedlemmets bolig. 

Stk. 7. Det er foreningens ansvar at kontakte udbyderen for bedst mulig signal, leveret til foreningen. 

Stk. 8. Alle reparationer påanlægget skal udføres af antenneforeningens samarbejdspartner. 

§6. Betaling for medlemskab og ydelser

Kontingent og evt. bidrag efter §11, stk. 3, tilslutningsafgift og andre afgifter og gebyrer fastsættes af generalforsamlingen. 

Stk. 2. Kontingent og evt. bidrag efter §11, stk. 3 dækker udgifter til foreningens drift, administration, vedligeholdelse og udbygning. 

Stk. 3. Afgifter kan bl.a. omfatte programafgifter og ophavsretlige vederlag til Copydan, Koda m.fl. samt moms. Stk. 4. Generalforsamlingen kan bemyndige bestyrelsen til at fastsætte gebyrer for ydelser. 

Stk..5 De i stk. 1 – 4 nævnte kontingenter, afgifter og gebyrer opkræves af bestyrelsen, der fastsætter betalings- frister, rykkerprocedure m.m. Beløbene specificeres påopkrævningen. 

§7. Andre pligter for medlemmerne

Medlemmerne er pligtige til uden vederlag eller erstatning at tåle gravearbejde samt placering af kabler, forstærker, standere m.v. ved eller påderes ejendom.


Stk. 2. Ved gravearbejde og placering af tekniske installationer er foreningen pligtig til bedst muligt at retablere området.


Stk. 3. Medlemmerne afholder udgifter til udbedring af de skader, de måtte påføre foreningens kabler, forstærker og standere m.v. påog uden for egen ejendom.

Stk. 4. Eventuelle beskadigelser af foreningens eller medlemmernes anlæg skal straks indberettes til bestyrelsen. 

Stk. 5. Medlemmet er forpligtet til at etablere stikledning til den i §5, stk. 6 nævnte tilslutningsstander samt ud- skifte den ved eventuelle fejl. 

Stk. 6. Medlemmet kan etablere egne installationer i eget hus eller lejlighed. Sådanne installationer og de i stk. 5 nævnte stikledninger måikke forstyrre bredbåndsanlægget. Sker dette alligevel kan foreningen straks frakoble tilslutningen og evt. kræve erstatning.   

Stk. 7. Foreningen skal tilbyde medlemmerne etablering, kontrol og reparation af de i stk. 5 og 6 nævnte installationer. Medlemmerne afholder udgifterne hertil. 

Stk. 8. Medlemmerne skal tillade foreningen og dens installatør adgang til teknisk kontrol af stikledning og husinstallation. Dette kan om fornødent sikres med fogedens hjælp. 

Stk. 9. Et medlem måikke tilslutte andre, herunder særligt andre husstande, til bredbåndsanlægget. 

Stk. 10. Såfremt et medlem forser sig mod stk. 8 eller 9 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forholdet og kræve erstatning. Kan dette ikke afhjælpe forholdet kan bestyrelsen afbryde signalforsyningen, kræve erstatning, ekskludere medlemmet og foretage politianmeldelse. 

§8. Udmeldelse 

Et medlem kan udmeldes af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår. 

Stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse. 

Stk. 3. Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at fåudbetalt nogen andel af foreningens formue eller at fåforudbetalt kontingent tilbagebetalt.

 Stk. 4. Ansvar for de i§7, stk. 3 anførte pligter og §7, stk. 9 anførte handlinger bortfalder ikke ved udmeldelse. 

§9. Restancer, inkasso, afbrydelse af forsyningen og eksklusion 

Såfremt et medlem ikke betaler de ydelser efter §6 eller overholder de i §7 nævnte forpligtelser, kan bestyrelsen overdrage tilgodehavendet til inkasso, afbryde signalforsyningen og evt. ekskludere medlemmet. 

Stk. 2. Inden de i stk. 1 nævnte sanktioner gennemføres, skal bestyrelsen sende en skriftlig advarsel, der påtaler forholdet og giver mindst 14 dage til at bringe forholdet i orden. Såfremt medlemmet ikke reagerer påden skriftlige advarsel og bringer forholdet i orden, kan bestyrelsen sende en rykker med 10 dages varsel til at bringe forholdet i orden. Det kan heri eller i senere skrivelser anføres, at bestyrelsen efter fristens udløb når som helst kan afbryde forsyningen og foretage eksklusion. 

Stk. 3. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige omkostninger, der følger af den manglende indbetaling, herunder inkassoomkostninger, afbrydelse og evt. gentilkobling af tilslutningen. 

Stk. 4. Medlemmet kan appellere eksklusion og afbrydelse af forsyningen til førstkommende ordinære general- forsamling. 

Stk. 5. Eksklusion eller afbrydelse af signalforsyningen fritager ikke medlemmet for pligten til betaling af ydelser eller overholdelse af pligter, særligt de i §7 nævnte forpligtelser. 

§10. Teknisk anlæg

Foreningen ejer og driver et bredbåndsanlæg, der kan modtage og distribuere de i §2, stk. 1 nævnte ydelser til foreningens medlemmer. Anlægget kan distribuere via coaxkabel og/eller lysleder.

Stk. 2. Foreningen kan eje, medeje, leje og drive coax- eller lyslederkabler, der kan forsyne eget anlæg med signaler. Det samme gælder tekniske installationer nødvendige hertil.

Stk. 3. Foreningens anlæg vedligeholdes, sådet til stadighed kan levere forsyning i høj kvalitet. 

Stk. 4. Bestyrelsen holder sig orienteret om den tekniske udvikling og kan stille forslag til generalforsamlingen om vedligeholdelse, opgradering og investering i nye tekniske muligheder. 

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for den tekniske overvågning af anlægget. 

Stk. 6. Bestyrelsen skal indgåaftaler med eksterne leverandører om løbende vedligeholdelse af det tekniske anlæg. Ingen aftaler kan have en løbetid påover 5 år, medmindre det er godkendt af generalforsamlingen.  

§11. Udbygning og udvidelse af anlægget

Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen beslutte udbygning af anlægget med nye tekniske mulig- heder eller udvidelse af anlægget til nye geografiske områder.
Stk. 2. Forslag efter stk. 1 skal indeholde en beskrivelse af såvel tekniske forhold og muligheder som finansiering-gen heraf. Forslag skal optages som særskilt punkt pådagsordenen. 

§12. Valg af tv- og radiokanaler og pakker

 Foreningen bør såvidt muligt sikre alsidighed ved programvalg. 

§13. Valg af udbyder af internet
Foreningen kan selv foreståudbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder af internetydelser kan levere stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtidssikrede. 

Stk. 2. Valg af udbyder af internet kan ske ved urafstemning, generalforsamlingsbeslutning eller foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering for førstkommende ordinære generalforsamling. 

§14. Samarbejde med andre anlæg eller udbydere

 Generalforsamlingen kan efter forslag fra bestyrelsen godkende aftaler om samdrift af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller etablering af fælles signalforsyning med antenneanlæg tilhørende an- den ejer. Forslag skal optages som et selvstændigt punkt pådagsordenen. 

§15. Fælles bestemmelser om eksterne ydelser

Forslag til aftaler og kontrakter jf. §11 –14 skal i hovedtræk forelægges og refereres pågeneralforsamlingen. 

§16. Information og kommunikation

Bestyrelsen holder medlemmerne løbende orienteret om foreningens forhold, herunder især takster, programmer, rettigheder og pligter påen hjemmeside, som foreningen driver.

Stk.2. Bestyrelsen kan udsende nyhedsbreve pr. e-mail til medlemmer, der ønsker at modtage sådanne. 

Stk. 3. Meddelelser til og fra bestyrelsen skal være skriftlige. E-mail sidestilles med skriftlig meddelelse. 

Stk. 4. Bestyrelsen udpeger af sin midte et bestyrelsesmedlem, der har ansvar for foreningens hjemmeside og information til medlemmerne. 

§17. Administration og medhjælp

Bestyrelsen kan antage lønnede medarbejdere til udførelse af opgaver med information, vedligeholdelse af an- lægget, administration m.m.

Stk. 2. Ved antagelse af lønnede medarbejdere skal bestyrelsen sikre en forsvarlig varetagelse af almindelige arbejdsgiverfunktioner, herunder arbejdsmiljø, arbejdsgiveransvar m.m. 

Stk. 3. Bestyrelsens kompetence til at træffe beslutninger efter disse vedtægter, kan ikke overdrages til lønnede medarbejdere. 

Stk. 4. Bestyrelsen kan indgåaftaler med andre foreninger eller virksomheder om udførelse af de i stk. 1 nævnte opgaver. 

§18. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. 

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, tid og sted samt regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende år eller med oplysning om, hvor og hvornår dette er fremlagt. 

Stk. 4. Indkaldelse kan ske skriftligt ved omdeling til alle medlemmer eller udsendelse af e-mail til medlemmer, og skal annonceres i en lokal avis. Hvis foreningen driver informationskanal eller en hjemmeside, kan indkaldelsen gengives pådisse. 

Stk. 5. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling pågeneralforsamlingen, kan disse forslag gengives påinformationskanalen eller hjemmesiden, hvis foreningen driver en sådan. 

Stk. 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år 4. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen
5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
6. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
7. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift og andre afgifter   

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter                                            

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt. 

Stk. 7. Forslag fra medlemmerne til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med forslagsstillerens kontaktoplysninger og underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Fristen skal be- kendtgøres i generalforsamlingsindkaldelsen. 

§19. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 procent af med- lemmerne kræver det med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske med varsel påmindst 10 dage, og den skal afholdes senest 30 dage efter, at en begæring er modtaget.

Stk. 3. Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske påsamme måde som anført i §18, stk. 4. 

Stk. 4. Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Behandling af den sag, der har afstedkommet indkaldelsen, jf. stk. 1. 

4. Eventuelt.

§20. Fælles bestemmelser for generalforsamlinger 

Alle beslutninger påen generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten, f.eks. ved håndsoprækning. 

Stk. 2. En vedtægtsmæssigt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 3. Alle medlemmer af en husstand kan deltage i generalforsamlingen, men hver husstand har kun 1 stemme. Medlemmer, som er i restance med betalinger til foreningen, kan ikke stemme. Stk. 4. Ekstraordinære medlemmer har taleret, men ikke stemmeret. 

Stk. 5. I udlejningsejendomme har lejer stemmeret for egen tilsluttede husstand.

Stk. 6. Herudover har udlejeren 1 stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive 1 stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde. 

Stk. 7. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et – og kun et – andet medlem. 

Stk. 8. Bestyrelsen etablerer adgangskontrol for at sikre, at de i stk. 3 –7 nævnte bestemmelser overholdes. Fuldmagter afleveres til adgangskontrollen, der videregiver dem til dirigenten. Bestyrelsen udleverer stemmesed- ler. Dirigenten afgør eventuel uenighed om stemmeret, stemmesedler og fuldmagter. 

§21. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen påordinære generalforsamlinger, således at 2 bestyrelsesmedlemmer er påvalg i ulige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er påvalg i lige år. 

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand og fordeler de øvrige poster mellem sig: Kasserer/økonomiansvarlig, sekretær/referent, tilsynsførende med tekniske anlæg og ansvarlig for information og hjemmeside (webmaster). 

Stk. 3. Bestyrelsen leder alle foreningens anliggender mellem generalforsamlinger og kan træffe alle de beslutninger, der ikke er henlagt til urafstemning eller generalforsamlingen eller som strider mod disse vedtægter eller beslutninger vedtaget ved urafstemning eller generalforsamling. 

Stk. 4. Bestyrelsen har pligt til at træffe de beslutninger og fremsætte de forslag, der fremgår af denne vedtægt. 

Stk. 5. Bestyrelsen fører en protokol over sine beslutninger. 

Stk. 6. Bestyrelsens protokol medbringes pågeneralforsamlingen, hvor den påforlangende forevises for dirigenten. Foreningens revisorer kan ligeledes forlange indsigt i protokollen. Dirigenten og revisorerne har ikke adgang til at læse beslutninger, der vedrører personlige eller fortrolige forhold. 

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 8. Bestyrelsen kan yde honorarer og godtgørelser til medlemmer af bestyrelsen. Størrelsen af honoraret og modtageren skal fremgåaf årsregnskabet og indgår i generalforsamlingens godkendelse af dette. Stk. 9. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. 

§22. Tegning

Formanden tegner i almindelighed foreningen udadtil, i forhold til medlemmer og leverandører.

Stk. 2. Kassereren kan attestere betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan tildele andre bestyrelsesmedlemmer ret til at tegne foreningen påsærlige områder.
Stk. 4. Bestyrelsen kan meddele prokura til andre personer i forbindelse med indgåelse af administrationsaftaler. 

Stk. 5. Foreningen tegnes i øvrigt af formanden eller i hans fravær næstformanden sammen med yderligere et bestyrelsesmedlem. 

§23. Økonomi
Foreningen ejer det tekniske anlæg, der er dens vigtigste aktiv. Andre aktiver er eventuelle andele af andre installationer, indskud i banker, tilgodehavender og de løbende ydelser, medlemmerne er forpligtet til at betale. 

Stk. 2. Foreningens likvide midler placeres påen eller flere driftskonti, der sikrer likviditet til at betale foreningens løbende forpligtelser.

Stk. 3. Foreningen kan optage lån til finansiering af anlægsudgifter og udvidelser. Foreningens aktiver jf. stk. 1 kan stilles som sikkerhed for lånet.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 5. Foreningen er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab hidrørende fra levering af eller driftsforstyrrelser vedrørende foreningens ydelser. 

§24. Økonomisk forvaltning

Bestyrelsen skal til enhver tid kunne dokumentere foreningens adkomst til dens aktiver og fører derfor en fortegnelse over de investeringer, der er gjort i foreningens tekniske anlæg, herunder de reparationer og opgraderinger, der er foretaget i anlægget. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan ikke indgåaftaler, der giver afkald påejerskabet til hele eller dele af antenneanlægget. Sådanne aftaler skal godkendes af en generalforsamling. 

Stk. 3. Bestyrelsen kan ikke indgåaftaler, der forpligter foreningen til at betale et beløb, når aftalen ophører.
Stk. 4. Bestyrelsen skal sikre foreningen ubetinget ejerskab til alle moderniseringer og udvidelser af antenneanlægget. 

Stk. 5. Indtægts- og udgiftsbilag skal opbevares i 5 år og derefter kasseres. Sådanne bilag kan dog destrueres straks efter generalforsamlingens godkendelse af regnskabet, såfremt de scannes eller påanden måde digitaliseres til en fil, der kan opbevares i stedet. 

Stk. 6. Regnskaberne opbevares mindst 5 år. 

§25. Forsikring
 Bestyrelsen skal tegne forsikring, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder i foreningens tjeneste, bestyrelsesansvar, foreningens erstatningsansvar over for 3. person samt brand og udefra kommende skader pådet tekniske anlæg. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan tegne andre forsikringer. 

§26. Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 

Stk. 2. Regnskab og årsrapport udarbejdes af bestyrelsen såbetids, at det kan forelægges pågeneralforsamlingen. 

Stk. 3. Regnskabet gennemgås inden generalforsamlingen af en ekstern registreret eller statsautoriseret revisor, der sikrer, at de regnskabsmæssige dispositioner og bogføringssystemet er i orden. 

Stk. 4. Regnskabet gennemgås tillige af to generalforsamlingsvalgte, revisorer, der sikrer, at bestyrelsens dispositioner er i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det. 

Stk. 5. Revisorer vælges af generalforsamlingen for to år med en hvert år. Revisorsuppleant vælges hvert år for et år. 

Stk. 6. Valg af ekstern registreret eller statsautoriseret revisor foretages af bestyrelsen. §

§27. Vedtægtsændringer 

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at forslag hertil er optaget pådagsordenen for en generalforsamling med angivelse af, at de foreslåede ændringer kan ses påforeningens hjemmeside, og at 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer stemmer herfor. 

§28. Foreningens ophør
Foreningens opløsning, herunder salg af anlæg eller sammenslutning med en anden forening, skal besluttes påto påhinanden følgende generalforsamlinger. 

Stk. 2. Påden første generalforsamling kræves, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, men stemmer et almindeligt flertal for opløsning, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 6 måneder efter den første generalforsamling. 

Stk. 3. Såfremt almindeligt flertal stemmer for opløsning påden første generalforsamling, skal bestyrelsen:

A. Annoncere dette i lokale blade med anmodning om, at dokumenterede krav mod foreningen skal være foreningen i hænde inden 3 måneder.

B. Informere medlemmer og samarbejdsparter, der anmodes om at fremsende dokumenterede krav, således at de er foreningen i hænde inden 3 måneder. 

C. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af foreningens aktiver herunder særligt det tekniske anlæg m.m. 

D. Udarbejde forslag til hvorledes foreningens formue efter betaling af al gæld skal fordeles sammen med oplys- ning om de skattemæssige konsekvenser heraf. Dog skal medlemmet have været medlem i antenneforeningen i mindst 2 år og ikke ståi restance/skylde foreningen penge. 

Stk. 4. Påden anden generalforsamling kan opløsningen besluttes med 2/3 af de ved mødets start tilstedeværende stemmer. 

Stk. 5. Bestyrelsen forelægger punkterne stk. 3 pkt. A.-D. til beslutning, og generalforsamlingen nedsætter et likvidationsudvalg, der endeligt udfører generalforsamlingens beslutninger, og senest 3 måneder efter denne generalforsamling sender en skriftlig meddelelse til alle foreningens medlemmer om den endelige afvikling. 

Disse vedtægter er vedtaget pågeneralforsamlingen 

den 31/3 2015

Dirigent (dato/underskrift)

:______________________________________________________

Referent (dato/underskrift): 

_______________________________________________________ 

Formand (dato/underskrift)

: _______________________________________________________

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com